saltar al contingut principal

Accés a la Biblioteca Digital de la URV

Definició

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la Comunitat Universitària el Servei d'Accés a la Biblioteca Digital de la URV (SABiDi), que permet la connexió a la Biblioteca Digital de la URV (revistes electròniques, llibres electrònics i bases de dades) en qualsevol moment i des de qualsevol lloc

El SABiDi està definit en tot moment per les condicions establertes en la Normativa d'accés a la Biblioteca Digital. La utilització del servei implica que els usuaris coneixen i accepten de manera implícita i incondicionada totes aquestes condicions.

Guia de Configuració

Requisits d'accés:
Poden connectar-se a la biblioteca digital de la URV les persones que pertanyin a un col·lectiu amb dret a accés a aquests recursos, tal com indica el capítol III de la Normativa d'accés a la biblioteca digital, i que disposin d'un codi d'usuari i una clau d'accés. .

Accés a la Biblioteca Digital:
Per tal d'accedir a la Biblioteca Digital, heu d'anar a la plana inicial de la web del CRAI. Un cop en la web, només cal que utilitzeu els diferents enllaços, ja sigui de Bases de Dades, Llibres electrònics, Catàleg, etc. per tal d'accedir-hi. Si el Recurs que cerqueu està restringit, us apareixerà la pantalla de validació de SABiDi. Si teniu el Recurs guardat en una drecera utilitzeu el botó de "SABiDi"

Resum de Passos:

1) Accedir a la Plana inicial de la web del CRAI
2) Utilitzar els diferents enllaços i aplicatius del CRAI per tal d'anar al Recurs Electrònic.

3) Si el Recurs Electrònic està restringit, llavors us apareixerà la pantalla de validació de SABiDi.
    - Heu de posar les credencials de validació (Codi d'usuari i Clau d'Accés Corporatius).
    - Heu d'acceptar la Normativa d'accés a la Biblioteca Digital. Aquest pas només caldrà fer-lo la primera vegada que accediu a través de SABiDi, i posteriorment, us demanarà que torneu a acceptar la normativa una vegada cada any.
4) En finalitzar, és important tancar el navegador o la sessió: https://sabidi.urv.cat/logout

Tutorial per accedir a la Biblioteca Digital de la URVCredencials d'usuari:
El codi d'usuari i la clau d'accés són els que utilitzeu per entrar als serveis digitals de la Universitat (intranet, correu electrònic, campus virtual, etc...). Si voleu canviar la clau d'accés als serveis digitals de la Universitat, podeu utilitzar l'aplicació de Gestió d'Identitat.

Si no recordeu la vostra clau d'accés:
•  Accedir a l'Aplicatiu de recuperació de clau i recuperant aquesta utilitzant el carnet Universitari (Banco Santander) o un mail alternatiu.

Desconnexió:
La sessió es tanca després de 2 hores d'inactivitat o també si escriviu en el navegador la url: https://sabidi.urv.cat/logout.

Suport

Pregunt@ és un servei d'informació virtual, obert a tothom, que resol qualsevol consulta sobre serveis, recursos, organització, activitats i funcionament de la URV i del CRAI. .

Accés Servei Pregunt@

Característiques

Les característiques principals del servei d'accés a la biblioteca digital (SABiDi) de la Universitat són :

— El programari es basa en la solució EZproxy d'OCLC.
— No és necessari que configureu el navegador.
— Hi podeu accedir amb validació quan entreu a la biblioteca digital de la URV.
— Permet navegar per internet.
— Permet generar polítiques d'accés segons el col·lectiu i les estadístiques d'ús en l'accés a la biblioteca digital.

Responsabilitats

El CRAI de la Universitat Rovira i Virgili contracta recursos comercials d'informació únicament per a l'aprenentatge, la docència i la investigació; per tant, en queden exclosos els usos amb finalitats lucratives i per al desenvolupament d'activitats alienes a la Universitat.

Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la URV descrits en el capítol II de la Normativa d'accés a la biblioteca digital de la Universitat.

D'altra banda, cal fer un ús respectuós d'aquests recursos segons els capítols IV i V de la Normativa d'accés a la biblioteca digital de la Universitat.

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució prestadora d'aquest servei, és responsable de supervisar que els usuaris compleixin la normativa i disposa de la potestat per sancionar-ne l'incompliment.

La Universitat Rovira i Virgili no es fa responsable en cap cas de la utilització que l'usuari pugui fer d'aquest servei, tot i que pugui contravenir la legislació vigent, ser contrària a la bona fe o als bons costums o fer apologia d'actuacions incíviques o socialment reprovables.

Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'actuacions d'intromissió o modificació fraudulenta d'informació per part de l'usuari o de tercers, i també de qualsevol acció que vulneri la privacitat i el secret de les comunicacions.

En tots els casos, la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d'exercir les accions que consideri oportunes contra qualsevol persona o entitat que amb la seva acció o omissió perjudiqui els seus interessos o la seva imatge.

La Universitat Rovira i Virgili pot introduir les modificacions que consideri convenients en la prestació d'aquest servei, inclosa la cancel·lació, sense que l'usuari pugui reclamar-li cap responsabilitat sobre els perjudicis causats. En qualsevol cas, les modificacions s'han de comunicar abans que s'apliquin a través de canals que assegurin la màxima difusió entre els usuaris del servei (normalment per correu electrònic).