saltar al contingut principal

Xarxa Oberta: Wifi URV

Definició

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la seva comunitat universitària el servei de xarxa oberta, consistent en la possibilitat d'accedir des de l'ordinador portàtil propietat de l'usuari a diferents serveis i recursos electrònics d'aquesta universitat, i per extensió d'Internet.

Aquest servei permet la connexió a la xarxa de la Universitat (eduroam o CRAI-URV), a través d'una comunicació WiFi, i suporta les principals versions dels sistemes operatius actualment presents als ordinadors personals.

El servei de xarxa oberta quedarà definit en tot moment per les condicions establertes en aquesta normativa. La utilització del servei implica el coneixement i l'acceptació implícita i incondicionada de totes i cadascuna d'aquestes condicions.

La Universitat Rovira i Virgili podrà introduir les modificacions que consideri convenients en la prestació d'aquest servei, inclosa la cancel·lació, sense que l'usuari pugui reclamar-li cap responsabilitat sobre els perjudicis causats per aquestes. En qualsevol cas, les modificacions seran comunicades abans de la seva aplicació a través de canals que assegurin la màxima difusió entre els usuaris del servei (normalment per correu electrònic).

La xarxa WiFi no té la finalitat d'estendre el radi d'acció de la xarxa d'àrea local cablejada de la Universitat, ja que no tots els recursos o serveis de xarxa accessibles des de la xarxa cablejada ho són també des de la xarxa WiFi. Els usuaris de la xarxa WiFi bàsicament poden accedir a Internet, als recursos públics de la Universitat i als recursos privats que ofereixen servei als diferents col·lectius de la comunitat universitària.

Característiques

Actualment existeixen 2 SSID de conexió dins de la Universitat:

Eduroam: és el SSID principal, i en tots els Campus de la Universitat és visible. Tot el PDI, PAS, FURV-PAS i Estudiants URV i FURV>6 mesos tenen accés a aquesta xarxa amb les mateixes credencials d'accés als ordinadors, que són:

- PDI/PAS/FURV-PAS/Estudiants: codi_usuari@urv.cat

on el codi_usuari és el vostre nif, nie, passaport i la clau d'accés és la corporativa (data de naixement o l'escollida personalment)

CRAI-URV: és el SSID específic que només és visible als CRAI de la Universitat. Els col.lectius de Iubilo, Alumni, d'Amics i Amigues, els estudiants i personal dels centres adscrits EUSES, CESDA, ESIC, IGEMA i els usuaris del conveni amb la Diputació de Tarragona, en tenen accés amb les mateixes credencials d'accés als ordinadors, que són:

- codi_usuari@urv.cat

on el codi_usuari és el vostre nif, nie, passaport i la clau d'accés és la coporativa (data de naixement o l'escollida personalment)

Responsabilitats

Responsabilitats de la Universitat

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució prestadora d'aquest servei, serà la responsable de supervisar el compliment de la seva normativa d'ús per part de tots els usuaris, i disposarà de la potestat de sancionar el seu incompliment.

La Universitat Rovira i Virgili no es farà responsable en cap cas de la utilització que l'usuari pugui fer d'aquest servei, tot i que aquesta pogués contravenir la legislació vigent, o ser contrària a la bona fe o les bones costums, o fer apologia d'actuacions incíviques o socialment reprovables.

Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili quedarà exonerada de tota responsabilitat derivada d'actuacions d'intromissió o modificació fraudulenta d'informació per part de l'usuari o de tercers, així com de qualsevol acció que vulneri la privacitat i secret de les comunicacions.

En tots els casos, la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d'exercitar les accions que consideri oportunes contra qualsevol persona o entitat que amb la seva acció o omissió perjudiqui els seus interessos o la seva imatge.

Responsabilitats de l'usuari

L'usuari serà responsable a tots els efectes de l'equipament de la seva propietat, tant des del punt de vista de la seva seguretat física com de la disposició de les corresponents llicències del programari instal·lat. Així mateix, serà responsable de les eventuals disfuncionalitats que es puguin produir en el seu equipament derivades de les seves actuacions en la utilització d'aquest servei.

L'accés al servei exigeix la identificació de l'usuari mitjançant un codi privat i una clau secreta. La clau secreta podrà ser modificada per l'usuari tantes vegades com consideri necessàries per assegurar la privacitat i seguretat del seu accés. En general, es recomana evitar d'emprar dades d'ús públic com DNI, data de naixement, adreça de correu, etc. Aquesta identificació és personal i intransferible, i l'usuari serà l'únic responsable de totes les accions fetes des del seu compte de correu.

Així mateix, l'usuari serà l'únic responsable davant de les autoritats competents en cas d'infracció de la normativa general de la Universitat Rovira i Virgili, del marc legislatiu i jurídic estatal i internacional aplicable, així com les normes de comportament acceptades per la comunitat d'usuaris d'Internet.

Específicament, i en relació amb aquest servei, l'usuari s'obliga a:

 • Fer-ne una utilització conforme aquesta normativa, a la bona fe i a les bones costums
 • Garantir la seguretat del seu accés, guardant el secret de la identificació personal.
 • Respectar la privacitat de les comunicacions.
 • Evitar difondre continguts protegits per propietat intel·lectual sense l'expressa autorització dels propietaris dels drets o altres continguts que puguin atemptar contra l'honor i la imatge de persones o institucions.
 • Usar el servei amb la finalitat per la qual ha estat creat, renunciant a incorporar-lo com a eina d'activitats comercials, empresarials o de qualsevol altre tipus.
 • No realitzar cap actuació que pugui resultar molesta o intencionadament perjudicial per als usuaris o entitats presents a Internet.

Configuració

Per a configurar el servei de Wi-Fi heu d'accedir des del vostre dispositiu a l'enllaç de configuració.

Configurador de Wi-Fi

Si voleu configurar de manera manual el vostre dispositiu trobareu l'informació necessària aquí.

Suport

Si un cop seguits els passos de les Guies de Configuració no podeu accedir a la Xarxa Wifi de la Universitat, si us plau, envieu un correu electrònic a l'adreça de suport.xarxaoberta@urv.cat indicant:

 • Nif /Nie / Passaport
 • Nom Complet
 • Data de naixement
 • Carrer i Ciutat
 • Telèfon de Contacte
 • Adreça de correu de Contacte
 • Motiu / problema