Format del Codi d'usuari NIF/NIE/Passaport

El codi d'usuari pot tenir diferents formats, segons si és un NIF, NIE o passaport. En concret:

- NIF: 8 Dígits + '-' + Lletra
Exemple:
    12345678-L

- NIE: Amb possibles formats:
Exemples:
    X-12345678-L
    X12345678
    X12345678-L
    X12345678L

- Passaport: tots els dígits i lletres
Exemple:
    AB123456789