saltar al contingut principal

Servei de Llistes de Distribució

Definició

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la seva comunitat universitària el servei de Llistes de Distribució, el qual proporciona una sèrie de llistes de correu electrònic que agrupen al personal i als estudiants en diferents critèris establerts per la Universitat.

El servei de Llistes de Distribució de la Universitat quedarà definit en tot moment per les condicions establertes en aquesta normativa. La utilització del servei implica el coneixement i l'acceptació implícita i incondicionada de totes i cadascuna d'aquestes condicions.

La Universitat Rovira i Virgili podrà introduir les modificacions que consideri convenients en la prestació d'aquest servei, inclosa la cancel·lació, sense que l'usuari pugui reclamar-li cap responsabilitat sobre els perjudicis causats per aquestes. En qualsevol cas, les modificacions seran comunicades abans de la seva aplicació a través de canals que assegurin la màxima difusió entre els usuaris del servei (normalment per correu electrònic).

Característiques

Les principals característiques del Servei de Llistes de Distribució de la Universitat són:

LLISTES INSTITUCIONALS
- Llistes de distribució Institucionals, que agrupen els diferents col.lectius de la Universitat.
- Llistes de distribució d'Estudiants agrupades per Facultats, Ensenyaments i Assignatures.
- Llistes de distribució de PAS/PDI agrupades per Facultats, Departaments i Serveis.

ALTRES LLISTES
- Llistes de distribució per a Congressos, Grups de Recerca, etc... Podeu sol.licitar l'alta d'una llista de distribució mitjançant el següent formulari
- Llistes Obertes amb existència de Moderador de cadascuna de les llistes (veure en detall apartat Llistes Existents)


Responsabilitats

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució prestadora d'aquest servei, serà la responsable de supervisar el compliment de la seva normativa d'ús per part de tots els usuaris, i disposarà de la potestat de sancionar el seu incompliment.

La Universitat Rovira i Virgili no es farà responsable en cap cas de la utilització que l'usuari pugui fer d'aquest servei, tot i que aquesta pogués contravenir la legislació vigent, o ser contrària a la bona fe o les bones costums, o fer apologia d'actuacions incíviques o socialment reprovables.

Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili quedarà exonerada de tota responsabilitat derivada d'actuacions d'intromissió o modificació fraudulenta d'informació per part de l'usuari o de tercers, així com de qualsevol acció que vulneri la privacitat i secret de les comunicacions.

En tots els casos, la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d'exercitar les accions que consideri oportunes contra qualsevol persona o entitat que amb la seva acció o omissió perjudiqui els seus interessos o la seva imatge.

Moderació

La figura del moderador és el responsable d'analitzar i decidir si un correu electrònic ha d'ésser distribuït a la llista de correu. Quan una persona envia un correu electrònic a una llista, els moderadors de la llista reben un correu electrònic indicant-los que algú ha enviat un correu electrònic i que es requereix l'aprovació d'aquest correu. Aquest correu el reben tots els moderadors.

La moderació de la llista comporta les següents accions:

- Determinar si el correu electrònic ha d'ésser aprovat o descartat.
- Entrar a l'aplicatiu de Moderació i realitzar l'acció de Acceptar o Descartar.

Els membres de la llista rebran el correu electrònic aproximadament en 5 minuts, segons l'estat del servidor de correu electrònic.

Llistes Existents

Genèriques i Serveis Centrals
- Genèriques
- Rectorat i Serveis Centrals

Campus i Seu
- Campus Sescelades
- Campus Catalunya
- Campus Terres de l'Ebre
- Seu Baix Penedès

Facultats i Escoles
- Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
- Facultat de Lletres
- Facultat de Química
- Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
- Facultat de Ciències Jurídiques
- Facultat d'Economia i Empresa
- Facultat Enologia
- Facultat d'Infermeria
- Facultat de Turisme i Geografia

- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Escola de Postgrau i Doctorat
- Escola de Postgrau i Doctorat