saltar al contingut principal

Servei de Llistes de FTP

Definició

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la seva comunitat universitària el servei de FTP, consistent en la rèplica de Programari existent a Internet, per tal de disposar de la informació localment en la Universitat i millorar el temps de descàrrega d'aquests.

El servei de FTP Anònim de la Universitat quedarà definit en tot moment per les condicions establertes en aquesta normativa. La utilització del servei implica el coneixement i l'acceptació implícita i incondicionada de totes i cadascuna d'aquestes condicions.

La Universitat Rovira i Virgili podrà introduir les modificacions que consideri convenients en la prestació d'aquest servei, inclosa la cancel·lació, sense que l'usuari pugui reclamar-li cap responsabilitat sobre els perjudicis causats per aquestes. En qualsevol cas, les modificacions seran comunicades abans de la seva aplicació a través de canals que assegurin la màxima difusió entre els usuaris del servei (normalment per correu electrònic).

Característiques

Les principals característiques del Servei de FTP de la Universitat són:

- Rèpliques de Software de lliure distribució.
- Disponibilitat d'accés Ftp anònim i Ftp segur.
-Ftp anònim (ftp://ftp.urv.cat/incoming)
Permet disposar d'una zona on s'hi poden transferir fitxers, que tothom pot veure.
- Són eliminats al cap de 5 dies de forma automàtica.
- No es permet pujar fitxer superiors a 50Mb.
-Ftp anònim segur (ftp://ftp.urv.cat/incoming/secure)
Permet disposar d'una zona on s'hi poden transferir fitxers, i aquests no són visibles per ningú.
- Són eliminats al cap de 5 dies de forma automàtica.
- No es permet pujar fitxer superiors a 50Mb.
NOTES:

- Els administradors de l'Espai FTP poden eliminar fitxers amb contingut o grandària no apropiada per tal d'assegurar la funcionalitat del propi Servei.
- Per a transferències superiors al limit permes, contactar amb el SRITIC. suport.ftp@urv.cat
- Software client de lliure distribució recomanat per la Universitat: FileZilla. Us el podeu descarregar a: filezilla-project.org

Responsabilitats

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució prestadora d'aquest servei, serà la responsable de supervisar el compliment de la seva normativa d'ús per part de tots els usuaris, i disposarà de la potestat de sancionar el seu incompliment.

La Universitat Rovira i Virgili no es farà responsable en cap cas de la utilització que l'usuari pugui fer d'aquest servei, tot i que aquesta pogués contravenir la legislació vigent, o ser contrària a la bona fe o les bones costums, o fer apologia d'actuacions incíviques o socialment reprovables.

Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili quedarà exonerada de tota responsabilitat derivada d'actuacions d'intromissió o modificació fraudulenta d'informació per part de l'usuari o de tercers, així com de qualsevol acció que vulneri la privacitat i secret de les comunicacions.

En tots els casos, la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d'exercitar les accions que consideri oportunes contra qualsevol persona o entitat que amb la seva acció o omissió perjudiqui els seus interessos o la seva imatge.